Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen yhteistyötä, molemminpuo- lista kielitaitoa sekä kulttuuriin liittyvää taloudellista toimintaa.

 

1 § Säätiön nimi on Suomalais- virolainen kulttuurisäätiö, Finsk- estniska kultursti elsen. Viron kielellä säätiö käyttää nimeä Eesti-Soome Kultuurifond. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen yhteistyötä, molemminpuolista kielitaitoa sekä kulttuuriin liittyvää taloudellista toimintaa.

3 § Säätiö myöntää apurahoja Suomen ja Viron väliseen taide-, kulttuuri- ja koulutusyhteistyöhön. Apurahoja myönnetään yksityishenkilöiden tai yhteisöjen hankkeisiin, jotka edistävät säätiön tarkoitusta Säätiö voi jakaa myös stipendejä.

4 § Säätiön peruspääoman muodostaa 100 000 euroa, joka sille on perusta- misen yhteydessä lahjoitettu. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Säätiö voi harkintansa mukaan perustaa myös nimikkorahastoja, joiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa. Säätiö voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia.

5 § Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

6 § Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 10-25 jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain heistä on kolmasosa erovuorossa. Hallintoneuvosto valitsee itse jäsenet erovuoroisten tilalle. Sama henkilö voidaan valita hallinto-neuvostoon kahdesti peräkkäin.

Säätiön ensimmäisen hallintoneuvoston jäsenet ovat Kirsi Bognwirnso, Aarno Cronvall, Olari Elts, Heiki Ernits, Ivo Felt, Riitta Heinämaa, Paavo Hohti, Jaakko Kalela, Otso Kantokorpi, Signe Kivi, Jaagup Kreem, Anu Laitila, Mart Meri, Mart Mikk, Kristi Raik, Jaakko Ryhänen, Helen Sildna, Tiia Sirviö, Jaan Toomik, Liina Unt, Juha Vakkuri, Ilmi Villacis ja Tõnu Õnnepalu.

7 § Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallintoneuvosto voi kokoontua myös muina aikoina hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsusta. Hallintoneuvosto kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävällä sähköpostikutsulla. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä.

8 § Hallintoneuvoston kevätkokouksessa
1. esitetään hallituksen hyväksymä tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus;
2. hyväksytään ja vahvistetaan tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus.
Hallintoneuvoston syyskokouksessa
1. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta
2. valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet;
3. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi;
4. valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet;
5. valitaan seuraavaksi vuodeksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

9 § Säätiön hallitukseen kuuluu 5-7 hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä. Toimikausi on kolme vuotta. Perättäisiä toimikausia voi olla enintään kaksi. Vuosittain erovuorossa on kaksi jäsentä. Kesken toimikautta vapautunut hallituspaikka täytetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 § Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä, joista yhden on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

11 § Hallitus toimii säätiölain velvoittamalla tavalla ja etenkin
1. vastaa säätiön tarkoituksen toteuttamisesta;
2. vastaa säätiön varojen käytöstä ja omaisuudesta;
3. huolehtii asianmukaisesti kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta
4. edustaa säätiötä;
5. päättää toimihenkilöiden työsuhteista ja niiden ehdoista; sekä
6. huolehtii viranomaisvelvoitteista.

12 § Säätiöllä voi olla asiamies tai toimitusjohtaja.

13 § Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä toimitus- johtajan tai jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

14 § Säätiön tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

15 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa säätiön hallituksen esityksestä. Hallintoneuvosto käsittelee esityksen ja hyväksyy sen, mikäli kolme neljäsosaa jäsenistä kannattaa sääntömuutosta.

16 § Säätiön purkautumisesta päättää hallitus. Mikäli säätiö lopettaa toimintansa, sen jäljellä olevat varat on käytettävä alkuperäiseen tarkoitukseen hallituksen päättämällä tavalla.

17 § Mikäli asiasta ei muuta näissä säännöissä säädetä, sovelletaan kulloinkin voimassa olevan säätiölain säännöksiä.